CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3899738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com
THÔNG TIN VỀ NHÀ SẢN XUẤT

Megazyme International Ireland. Là nhà sản xuất những test thử hàng đầu thế giới cho ngành thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm lên men, sữa & công nghiệp rượu bia. Thành lập từ năm 1988, Megazyme đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới với 85 test kit kiểm tra và hơn 360 lọai hóa chất thử khác. Các kit thử của Megazyme đều theo tiêu chuẩn của AOAC và AACC.  Với các lĩnh vực bao gồm:

1.    Các chỉ tiêu MEGAZYME trong lĩnh vực phân tích phòng thí nghiệm bao gồm:
β-Glucan (Mixed Linkage) Assay Kit: AACC Method 32-23, EBC Methods 3.11.1, 4.16.1 and 8.11.1, AOAC Method 995.16, ICC Standard No. 166, RACI Standard Method
Ceralpha (α-Amylase) Assay Kit: ICC Standard No 303, RACI Standard Method, CCFRA Flour Testing Working Group Method 0018, AOAC and AACC – under evaluation (AOAC Method 2002.01, AACC Method 22-02
Fructan Assay Kit: AOAC Method 999.03, AACC Method 32-32
Starch Damage Assay Kit: AACC Method 76-31, ICC Standard No. 164, RACI Standard Method 
Total Dietary Fibre Assay Kit: AOAC Method 985.29, AOAC Method 991.42, AOAC Method 993.19, AOAC Method 991.43, AACC Method 32-07, AACC Method 32-21, AACC Method 32-05
Total Starch Assay Kit: AOAC Method 996.11, AACC Method 76-13, ICC Standard Method No. 168, RACI Standard Method
Amylazyme (α-Amylase Assay): AACC Method 22-05, RACI Standard Method
β-Glucanase: RACI Standard Method
Betamyl: β-Amylase Assay Kit: RACI Standard Method
Limit-Dextrizyme: RACI Standard Method
Xylazyme AX Test Tablets have been widely adopted in fermentation and feeds industries for the measurement of Xylanase
Azo-Wheat Arabinoxylan, Azo-CMC and Ceralpha methods for the assay of xylanase, cellulase and α-amylase, respectively, have been adopted by the UK silage industry.

2.    Các sản phẩm Megazyme trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi bao gồm:
*       Amylazyme Test Tablets 
*       Amylazyme Red Test Tablets 
*       Azo-Casein (Sulphanilimide dyed) 
*       Beta-Glucan (Mixed Linkage) Assay Kit 
*       Beta-Glucanase (Malt and Microbial) Assay Kit 
*       Beta-Glucazyme Test Tablets 
*       Cellazyme C Test Tablets 
*       Cellazyme T Test Tablets 
*       D-/L-Lactic Acid (D-/L-Lactate) Assay Kit 
*       D-Glucose-HK Assay Kit 
*       D-Glucose-GOPOD Format 
*       Maltose/Sucrose/D-Glucose Assay Kit 
*       Pectate Lyase M1 (Aspergillus sp.) 
*       Protazyme AK Test Tablets 
*       Protazyme OL Test Tablets 
*       Raffinose/D-Galactose Assay Kit 
*       Raffinose/Sucrose/D-Glucose Assay Kit 
*       Sucrose/D-Fructose/D-Glucose Assay Kit 
*       Urea/Ammonia Assay Kit 
*       Xylanase Assay Kit (Azo-Wax Format) 
*       Xylanase Assay Kit (Xylazyme AX Format) 
*       Xylazyme Test Tablets 
*       Xylazyme AX Test Tablets

3.    Các sản phẩm Megazyme trong công nghiệp bánh kẹo bao gồm:
*       Acetic Acid Assay Kit 
*       Alpha-Amylase (A. oryzae) 
*       Ammonia Rapid Assay Kit 
*       Amylase HR (high range) Assay Reagent 
*       Amylazyme Test Tablets 
*       Amylazyme Red Test Tablets 
*       Ascorbic Acid Assay Kit 
*       Azo-Casein (Sulphanilimide dyed) 
*       Betamyl-3 (Beta-Amylase) Assay Kit 
*       Ceralpha (Alpha-Amylase) Assay Kit 
*       D-/L-Lactic Acid (D-/L-Lactate) Assay Kit 
*       D-Fructose/D-Glucose Assay Kit 
*       D-Fructose/D-Glucose (Liquid Ready Reagents) Kit 
*       D-Glucose (GOPOD Format) Assay Kit 
*       D-Glucose-HK Assay Kit 
*       Ethanol Assay Kit 
*       Glycerol Assay Kit 
*       Lactose/D-Galactose Assay Kit 
*       L-Ascorbic Acid (L-Ascorbate) Assay Kit 
*       L-Glutamic Acid/L-Glutamate/MSG Assay Kit 
*       L-Lactic Acid (L-Lactate) Assay Kit 
*       Maltose/Sucrose/D-Glucose Assay Kit 
*       Pectate Lyase M1 (Aspergillus sp.) 
*       Protazyme AK Test Tablets 
*       Raffinose/D-Galactose Assay Kit 
*       Starch Damage Assay Kit 
*       Sucrose/D-Fructose/D-Glucose Assay Kit 
*       Sucrose/D-Glucose Assay Kit 
*       Lactose/Sucrose/D-Glucose Assay Kit 
*       Total Starch Assay Kit 
*       Urea/Ammonia Assay Kit 
*       Xylanase Assay Kit (Xylazyme AX Format) 
*       Xylazyme (100 mg tablets) 
*       Xylazyme AX (60 mg tablets) 

4.    Các sản phẩm Megazyme trong lĩnh vực làm sạch bao gồm:
*       Alpha-Amylase (B. licheniformis)
*       Amylazyme Test Tablets
*       Amylazyme Red Test Tablets
*       Azo-Casein (Sulphanilimide dyed)
*       Glycerol Assay Kit
*       Protazyme AK Test Tablets
*       Cellazyme C Test Tablets

5.    Các sản phẩm Megazyme trong lĩnh vực sản phẩm lên men bao gồm:
*       Carbohydrase Tablet Tests 
*       Diagnostic Kits 
*       Soluble Chromogenic Substrates 
*       Polysaccharides 
*       Insoluble (Crosslinked) Chromogenic Substrates
 

6.    Các sản phẩm Megazyme trong lĩnh vực bia & nước giải khát bao gồm:
*       Acetaldehyde Assay Kit 
*       Acetic Acid Assay Kit 
*       Ammonia Rapid Assay Kit 
*       Amylazyme Test Tablets 
*       Amylazyme BG Test Tablets 
*       Amylazyme Red Test Tablets 
*       Arabinan Assay Kit 
*       Azo-Casein (Sulphanilimide dyed) 
*       Beta-Glucan (Mixed Linkage) Assay Kit 
*       Beta-Glucan CFA Standard 
*       Beta-Glucan MW Standard 
*       Beta-Glucanase (Malt and Microbial) Assay Kit 
*       Beta-Glucazyme Test Tablets 
*       Beta-Limit Dextrin 
*       Betamyl-3 (Beta-Amylase) Assay Kit 
*       Calcofluor Fluorescent Stain 
*       Ceralpha (Alpha-Amylase) Assay Kit 
*       D/L-Lactic Acid (D/L-Lactate) Assay Kit 
*       D-Gluconic Acid/D-Gluconolactone Assay Kit 
*       D-Glucose (GOPOD Format) Assay Kit 
*       D-Glucose-HK Assay Kit 
*       D-Malic Acid/D-Malate Assay Kit 
*       Ethanol Assay Kit 
*       Glycerol Assay Kit 
*       L-Ascorbic Acid (L-Ascorbate) Assay Kit 
*       Limit-Dextrizyme Test Tablets 
*       L-Lactic Acid (L-Lactate) Assay Kit 
*       L-Malic Acid/L-Malate Assay Kit 
*       L-Malic Acid (Liquid Ready Reagents) Assay Kit 
*       Maltose/Sucrose/D-Glucose Assay Kit 
*       Protazyme AK Test Tablets 
*       Sucrose/D-Fructose/D-Glucose Assay Kit 
*       Sucrose/D-Glucose Assay Kit 
*       Urea/Ammonia Assay Kit 
*       Xylazyme (100 mg tablets) 
*       Xylazyme AX (60 mg tablets) 

 7.    Các sản phẩm Megazyme sữa và các sản phẩm từ sữa bao gồm:
*       Acetaldehyde Assay Kit 
*       Acetic Acid Assay Kit 
*       Ammonia (Rapid) Assay Kit 
*       L-Ascorbic Acid (L-Ascorbate) Assay Kit 
*       Aspartame Assay Kit 
*       Citric Acid Assay Kit 
*       Ethanol Assay Kit 
*       D-Gluconic Acid/D-Glucono- δ-lactone Assay Kit 
*       D-Glucose (GOPOD format) Assay Kit 
*       D-Glucose (HK format) Assay Kit 
*       L-Glutamic Acid Assay Kit 
*       L-Lactic Acid (L-Lactate) Assay Kit 
*       D/L-Lactic Acid (D/L-Lactate) Assay Kit 
*       Lactose/D-Galactose Assay Kit 
*       Lactulose Assay Kit 
*       Succinic Acid Assay Kit 
*       D-Sorbitol/Xylitol 
*       Sucrose/Lactose/D-Glucose Assay Kit 
*       Urea/Ammonia Assay Kit 

8.    Các sản phẩm Megazyme bột & bột mỳ bao gồm:
*       Amylazyme Test Tablets
*       Amylose/Amylopectin Assay Kit
*       Beta-Glucan (Mixed Linkage) Assay Kit
*       Ceralpha (Alpha-Amylase) Assay Kit
*       Protazyme AK Test Tablets
*       Starch Damage Assay Kit
*       Resistant Starch Assay Kit
*       Total Dietary Fibre Assay Kit
*       Total Starch Assay Kit
 

9.    Các sản phẩm Megazyme cây trồng bao gồm:
*       Amylazyme 
*       Amylazyme BG 
*       Amylazyme Red 
*       Amylose/Amylopectin Assay Kit 
*       Beta-Glucan (Mixed Linkage) Assay Kit 
*       Beta-Glucanase (Malt and Microbial) Assay Kit 
*       Beta-Glucazyme 
*       Betamyl-3 (Beta-Amylase) Assay Kit 
*       Calcofluor Fluorescent Stain 
*       Ceralpha (Alpha-Amylase) Assay Kit 
*       D-Fructose/D-Glucose Assay Kit 
*       D-Fructose/D-Glucose (Liquid Ready Reagents) Assay Kit 
*       D-Glucose (GOPOD Format) Assay Kit 
*       D-Glucose-HK Assay Kit 
*       Fructan Assay Kit 
*       Galactomannan (Carob or Guar) Assay Kit 
*       Protazyme AK 
*       Raffinose/D-Galactose Assay Kit 
*       Raffinose/Sucrose/D-Glucose Assay Kit 
*       Sucrose/D-Fructose/D-Glucose Assay Kit 
*       Sucrose/D-Glucose Assay Kit 
*       Total Starch Assay Kit

10. Các sản phẩm Megazyme trong lĩnh vực nghiên cứu bao gồm:
*       Assay Kits 
*       Reagent Mixtures 
*       Carbohydrase Tablet Tests 
*       Soluble Chromogenic Substrates 
*       Insoluble (Crosslinked) Chromogenic Substrates 
*       Enzymes 
*       Polysaccharides 
*       Oligosaccharides 

11. Các sản phẩm Megazyme trong lĩnh vực dệ nhuộm bao gồm:
*       Amylazyme
*       Amylazyme Red
*       Cellazyme C

12. Các sản phẩm Megazyme trong công nghiệp sản xuất rượu bao gồm:
*       Acetaldehyde Assay Kit 
*       Acetic Acid Assay Kit 
*       Acetic Acid (Acetate kinase analyser format) 
*       Acetic Acid (Acetyl-CoA synthetase analyser format)  
*       Acetic Acid (Acetate kinase manual format) 
*       Ammonia Rapid Assay Kit 
*       Ammonia (Rapid) 
*       L-Arginine/Urea/Ammonia Assay Kit 
*       L-Ascorbic Acid (L-Ascorbate) Assay Kit 
*       Citric Acid 
*       Ethanol Assay Kit 
*       Formic Acid 
*       D-Fructose/D-Glucose Assay Kit 
*       D-Fructose and D-Glucose MegaQuant 
*       D-Fructose / D-Glucose (Liquid Ready Reagents) Assay Kit  
*       D-Gluconic Acid/D-Glucono-δ-lactone Assay Kit 
*       D-Glucose (GOPOD format) Assay Kit 
*       D-Glucose (HK format) Assay Kit 
*       Glycerol Assay Kit 
*       D-Lactic 
*       L-Lactic Acid (L-Lactate) Assay Kit 
*       D/L-Lactic Acid (D/L-Lactate) Assay Kit 
*       D-Malic Acid/D-Malate Assay Kit 
*       L-Malic Acid/L-Malate Assay Kit 
*       L-Malic Acid MegaQuant 
*       L-Malic Acid (Liquid Ready Reagents) Assay Kit 
*       D-Mannitol / L-Arabitol 
*       Primary Amino Nitrogen (NOPA) Assay Kit 
*       D-Sorbitol/Xylitol Assay Kit 
*       Succinic Acid Assay Kit 
*       Sucrose/D-Fructose/D-Glucose Assay Kit 
*       Sucrose/D-Glucose Assay Kit 
*       Tartaric Acid Kit  
*       Total/Free Sulphite Assay Kit 
*       Total Sulphite Assay Kit 
*       Total Sulphite (Enzymatic) 
*       Total Starch Assay Kit 
*       Urea/Ammonia Assay Kit

DANH SÁCH SẢN PHẨM

Download

liên hệ việt sci

Địa chỉ: 364 Đường Tạo Lực 1, Khu phố 1, P. Phú Tân, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Văn phòng GD: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Văn phòng tại Tp.HCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (0274) 3868738 - (0274) 3899738
Địa chỉ email: viet@vietsci.com

Nhà sản xuất tiêu biểu   |  

khách hàng tiêu biểu


0906.851.007

 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Mai Thư
  0912537738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh
 • Phan Thị Loan
  0915 845 738
  Phòng kinh doanh