CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3899738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com
Tên sản phẩm: Bếp đun bình cầu (một và nhiều vị trí)
Bảo hành: 12 tháng
Download: Thông tin sản phẩm
Thông tin sản phẩm

Bếp đun bình cầu
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc 
Model tùy chọn
E 05 (dùng cho bình cầu 50ml)
E 101 (dùng cho bình cầu 100ml)
E 102 (dùng cho bình cầu 250ml)
E 103 (dùng cho bình cầu 500ml)
E 104 (dùng cho bình cầu 1000ml)
E 105 (dùng cho bình cầu 2000ml)
E 106 (dùng cho bình cầu 3000ml)
E 107 (dùng cho bình cầu 5000ml)
E 108 (dùng cho bình cầu 10000ml)
E 109 (dùng cho bình cầu 20000ml)
Bếp đun bình cầu kỹ thuật số
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
DM 601 (dùng cho bình cầu 100ml)
DM 602 (dùng cho bình cầu 250ml)
DM 603 (dùng cho bình cầu 500ml)
DM 604 (dùng cho bình cầu 1000ml)
DM 605 (dùng cho bình cầu 2000ml)
DM 606 (dùng cho bình cầu 3000ml)
DM 607 (dùng cho bình cầu 5000ml)
Bếp đun bình cầu có khuấy từ
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
Model tùy chọn
ES 301 (dùng cho bình cầu 100ml)
ES 302 (dùng cho bình cầu 250ml)
ES 303 (dùng cho bình cầu 500ml)
ES 304 (dùng cho bình cầu 1000ml)
ES 305 (dùng cho bình cầu 2000ml)
ES 306 (dùng cho bình cầu 3000ml)

ES 307 (dùng cho bình cầu 5000ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
 Model tùy chọn
DMS 631 (dùng cho bình cầu 100ml)
DMS 632 (dùng cho bình cầu 250ml)
DMS 633 (dùng cho bình cầu 500ml)
DMS 634 (dùng cho bình cầu 1000ml)
DMS 635 (dùng cho bình cầu 2000ml)
DMS 636 (dùng cho bình cầu 3000ml)
DMS 637 (dùng cho bình cầu 5000ml)
Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
 Model tùy chọn
DMSD 631 (dùng cho bình cầu 100ml)
DMSD 632 (dùng cho bình cầu 250ml)
DMSD 633 (dùng cho bình cầu 500ml)
DMSD 634 (dùng cho bình cầu 1000ml)
DMSD 635 (dùng cho bình cầu 2000ml)
DMSD 636 (dùng cho bình cầu 3000ml)
DMSD 637 (dùng cho bình cầu 5000ml)
BẾP ĐUN BÌNH CẦU NHIỀU VỊ TRÍ
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
 Model tùy chọn
EAM 9201-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAM 9202-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAM 9203-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAM 9204-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)
EAM 9201-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAM 9202-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml) 
EAM 9203-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAM 9204-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)  
BẾP ĐUN BÌNH CẦU NHIỀU VỊ TRÍ 
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc 
 Model tùy chọn 
EAMC 9301-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml) 
EAMC 9302-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml) 
EAMC 9303-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml) 
EAMC 9304-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml) 
EAMC 9301-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml) 
EAMC 9302-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMC 9303-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml) EAMC 9304-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)
Bếp đun bình cầu nhiều vị trí kỹ thuật số 
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc 
 Model tùy chọn
EAMD 9401-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml) 
EAMD 9402-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml) 
EAMD 9403-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml) 
EAMD 9404-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)
EAMD 9401-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAMD 9402-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMD 9403-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml) 
EAMD 9404-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)
Bếp đun bình cầu có khuấy từ nhiều vị trí
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
 Model tùy chọn
EAMS 9501-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAMS 9502-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMS 9503-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAMS 9504-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml) 
EAMS 9501-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml) 
EAMS 9502-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMS 9503-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAMS 9504-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)
Bếp đun bình cầu nhiều vị trí kỹ thuật số có khuấy từ
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
 Model tùy chọn
EAMDS 9601-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAMDS 9602-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMDS 9603-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAMDS 9604-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)
EAMDS 9601-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAMDS 9602-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)
EAMDS 9603-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAMDS 9604-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)
Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
 Model tùy chọn
EAMDSD 9701-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml) 
EAMDSD 9702-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml) 
EAMDSD 9703-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)
EAMDSD 9704-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)
EAMDSD 9701-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)
EAMDSD 9702-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml) 
EAMDSD 9703-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml) 
EAMDSD 9704-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)  
Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao (không bộ điều khiển nhiệt) 
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc 
 Model tùy chọn 
MHT 403C (dùng cho bình cầu 500ml) 
MHT 404C (dùng cho bình cầu 1000ml) 
MHT 405C (dùng cho bình cầu 2000ml) 
MHT 406C (dùng cho bình cầu 3000ml) 

MHT 407C (dùng cho bình cầu 5000ml)

Heating mantles (dùng cho bình cầu) 
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc 
 Model tùy chọn 
C 05 (dùng cho bình cầu 50ml) 
C 401 (dùng cho bình cầu 100ml) 
C 402 (dùng cho bình cầu 250ml) 
C 403 (dùng cho bình cầu 500ml) 
C 404 (dùng cho bình cầu 1000ml) 
C 405 (dùng cho bình cầu 2000ml) 
C 406 (dùng cho bình cầu 3000ml) 
C 407 (dùng cho bình cầu 5000ml) 
C 408 (dùng cho bình cầu 10000ml) 
C 409 (dùng cho bình cầu 20000ml)
Heating mantles
Model tùy chọn
A 201 (dùng cho bình cầu 100ml)
A 202 (dùng cho bình cầu 250ml)
A 203 (dùng cho bình cầu 500ml)
A 204 (dùng cho bình cầu 1000ml)
A 205 (dùng cho bình cầu 2000ml)
A 206 (dùng cho bình cầu 3000ml)
A 207 (dùng cho bình cầu 5000ml)
AB 201 (dùng cho beaker 100ml) 
AB 202 (dùng cho beaker 250ml)
AB 203 (dùng cho beaker 500ml)
AB 204 (dùng cho beaker 1000ml)
AB 205 (dùng cho beaker 2000ml)
AB 206 (dùng cho beaker 3000ml)
AB 207 (dùng cho beaker 5000ml)
Bếp đun beaker
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
 Model tùy chọn
EH 101 (dùng cho beaker 100ml)
EH 102 (dùng cho beaker 250ml)
EH 103 (dùng cho beaker 500ml)
EH 104 (dùng cho beaker 1000ml)
EH 105 (dùng cho beaker 2000ml)
EH 106 (dùng cho beaker 3000ml)
EH 107 (dùng cho beaker 5000ml)
EH 108 (dùng cho beaker 10000ml)
EH 109 (dùng cho beaker 20000ml)
EBH 108 (dùng cho beaker 10000ml)
EBH 109 (dùng cho beaker 20000ml)
Bếp đun beaker kỹ thuật số
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
 Model tùy chọn
DMB 601 (dùng cho beaker 100ml)
DMB 602 (dùng cho beaker 250ml)
DMB 603 (dùng cho beaker 500ml)
DMB 604 (dùng cho beaker 1000ml)
DMB 605 (dùng cho beaker 2000ml)
DMB 606 (dùng cho beaker 3000ml)
DMB 607 (dùng cho beaker 5000ml)
Bếp đun beaker có khuấy từ
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
 Model tùy chọn
ESB 301 (dùng cho beaker 100ml)
ESB 302 (dùng cho beaker 250ml)
ESB 303 (dùng cho beaker 500ml)
ESB 304 (dùng cho beaker 1000ml)
ESB 305 (dùng cho beaker 2000ml)
ESB 306 (dùng cho beaker 3000ml)
ESB 307 (dùng cho beaker 5000ml)
Bếp đun beaker kỹ thuật số có khuấy từ
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
 Model tùy chọn
DMSB 631 (dùng cho beaker 100ml)
DMSB 632 (dùng cho beaker 250ml)
DMSB 633 (dùng cho beaker 500ml)
DMSB 634 (dùng cho beaker 1000ml)
DMSB 635 (dùng cho beaker 2000ml)
DMSB 636 (dùng cho beaker 3000ml) DMSB 637 (dùng cho beaker 5000ml)
Bếp đun beaker khuấy từ kỹ thuật số
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
 Model tùy chọn
DMSDB 631 (dùng cho beaker 100ml)
DMSDB 632 (dùng cho beaker 250ml)
DMSDB 633 (dùng cho beaker 500ml)
DMSDB 634 (dùng cho beaker 1000ml)
DMSDB 635 (dùng cho beaker 2000ml)
DMSDB 636 (dùng cho beaker 3000ml)
DMSDB 637 (dùng cho beaker 5000ml)
Heating mantles (dùng cho beaker)
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
 Model tùy chọn
CB 401 (dùng cho beaker 100ml)
CB 402 (dùng cho beaker 250ml)
CB 403 (dùng cho beaker 500ml)
CB 404 (dùng cho beaker 1000ml)
CB 405 (dùng cho beaker 2000ml)
CB 406 (dùng cho beaker 3000ml)
CB 407 (dùng cho beaker 5000ml)
CB 408 (dùng cho beaker 10000ml)
CB 409 (dùng cho beaker 20000ml)
Heating Tapes and Cords (without controller)
Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc
 Model tùy chọn
HT 2506 (rộng 25 x dài 600mm)HT 2510 (rộng 25 x dài 1000mm)
HT 2515 (rộng 25 x dài 1500mm)
HT 2520 (rộng 25 x dài 2000mm)
HT 2525 (rộng 25 x dài 2500mm)
HT 2530 (rộng 25 x dài 3000mm)
HC 1206 (rộng 12 x dài 600mm)
HC 1210 (rộng 12 x dài 1000mm)
HC 1215 (rộng 12 x dài 1500mm)
HC 1220 (rộng 12 x dài 2000mm)
HC 1225 (rộng 12 x dài 2500mm)

Sản phẩm cùng loại

Download

liên hệ việt sci

Địa chỉ: 364 Đường Tạo Lực 1, Khu phố 1, P. Phú Tân, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Văn phòng GD: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Văn phòng tại Tp.HCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (0274) 3868738 - (0274) 3899738
Địa chỉ email: viet@vietsci.com

Nhà sản xuất tiêu biểu   |  

khách hàng tiêu biểu


0906.851.007

 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Mai Thư
  0912537738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh
 • Phan Thị Loan
  0915 845 738
  Phòng kinh doanh